Huisregels

Om de veiligheid van iedereen die op de activiteiten van de VKL  aanwezig is te kunnen waarborgen, zijn huisregels opgesteld. Daarbij is de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer u naar deze activiteiten komt en daardoor aanwezig bent op het feestterrein, gaat u akkoord met dit reglement.

 1. Aanwezigheid op het feestterrein c.q. in de tent is op eigen risico. De VKL en haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade van bezoekers.
 2. Alle (drank)consumpties worden direct met de daarvoor bestemde munten afgerekend.
 3. Op verzoek van de organisatie, vrijwilligers en beveiliging dienen bezoekers een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 4. Aanwijzingen van organisatie, vrijwilligers en beveiliging dient men bij een eerste aanzegging direct op te volgen.
 5. Op het feestterrein dient de bezoeker op verzoek van de beveiliging mee te werken aan een fouillering en/of visitatie, bij weigering hiervan wordt de bezoeker de toegang per direct ontzegt.
 6. Alleen aan bezoekers boven de 18 jaar wordt alcohol verstrekt.
 7. Het is verboden om met alcoholhoudende drank (plus glaswerk) het feestterrein te verlaten.
 8. Het is verboden om met eigen alcoholhoudende drank en/of etenswaren het feestterrein te betreden.
 9. Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (tenten) te roken.
 10. Gebruik van de garderobe is voor eigen verantwoordelijkheid. De VKL is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 11. Het is de bezoeker verboden om voorwerpen bij zich te dragen die als wapen kunnen dienen.
 12. Het is de bezoeker verboden om verdovende middelen bij zich te dragen, te gebruiken en/of te verhandelen.
 13. Bij het aantreffen van verboden middelen wordt de betrokken persoon aangehouden, verwijderd uit de tent / van het feestterrein en overgebracht naar de commandopost van de beveiligers. In alle gevallen wordt de politie ingeschakeld en wordt de betrokken persoon aan de politie overgedragen.
 14. Het is verboden om geweld te gebruiken of daarmee te dreigen. Bij overtreding wordt de bezoeker de (verdere) toegang tot het feestterrein ontzegd.
 15. Het is verboden om zich (seksueel) intimiderend, aanstootgevend te kleding en/of discriminerend uit te laten. Hieronder wordt ook verstaan het dragen van negatieve, sfeerbepalende kleding, groeps kenmerkende (club)kleding en afbeeldingen van outlaw motorgangs. Bij (vermoeden van) overtreding wordt de toegang tot het feestterrein ontzegd.
 16. Wildplassen is niet toegestaan. U bent verplicht om van de aanwezige toiletten gebruik te maken.
 17. Wanneer een bezoeker de toegang tot het feestterrein wordt ontzegd, dan vindt geen restitutie plaats van de consumptiemunten, noch kan op enige andere vergoeding van de VKL aanspraak worden gemaakt.
 18. Directe/indirecte schade als gevolg van overtreding van de hierboven genoemde regels, waaronder boetes, worden, net als overige schade toegebracht aan eigendommen van de VKL, haar bezoekers en haar toeleveranciers op de overtreder(s) / veroorzakers verhaald.
 19. Tijdens het evenement zijn er foto- en videografen aanwezig. De bezoeker geeft door het betreden van het feestterrein toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal, dat uitsluitend voor de eigen promotie van de VKL gebruikt wordt. We werken hierdoor zo veel mogelijk conform de nieuwe AVG.
 20. Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van de VKL.
 21. Wanneer zich een situatie voordoet waarin de huisregels niet voorzien, beslist een afgevaardigde van het bestuur van de VKL over de mogelijk te nemen maatregelen.